Hjem » Livet som senior » Vold mot eldre er ikke en privatsak
Sponset

Vi må anerkjenne at vold mot eldre foregår i ulike former dersom vi skal få gjort noe med det.

For at vold mot eldre skal opphøre er det viktig at vi i gjenkjenner volden og reagerer på voldsutøvelse ovenfor den eldre. Vi må ha mot til å handle og vite hvem vi kan hente hjelp hos.

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold og det anslås at omtrent 22 000 eldre mennesker årlig utsettes for vold fra en som i nær relasjon til dem. Vi vet også at det er store mørketall.

— Vold kan utøves både fysisk, psykisk, økonomisk/materielt, seksuelt og ved omsorgssvikt. Psykisk vold er ofte en del av voldsbildet og kommer til uttrykk i form av trakassering, trusler, kontinuerlig hakking og devaluering av den eldre sier Gyri Scheie, fagkonsulent i Vern for eldre.

Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon driftes av ansatte ved Psykososial avdeling i Helseetaten i Oslo kommune, med midler fra Helsedirektoratet.. Tilbudet gir råd og veiledning til eldre, pårørende, naboer og ansatte i omsorgssektoren. Alle som har en bekymring angående vold mot eldre kan henvende seg. De som henvender seg kan velge å være anonym.

— Å bli eldre kan medføre at vi får større behov for hjelp og assistanse i hverdagen. En slik avhengighet kan føre til en sårbarhet for at andre kan misbruke vår tillit og utøve vold mot oss. Vi vet at mange skammer seg og bebreider seg selv for at de blir utsatt for vold, sier Scheie.

— Det kan være spesielt vanskelig for eldre når det er barn, barnebarn eller en den eldre er avhengig av som utøver volden. Dette er en av forklaringene på hvorfor eldre sjeldent søker hjelp. De ser ikke på seg selv som et voldsoffer og er mest opptatt av at den som utøver volden må få hjelp, legger hun til. 

Med råd og veiledning på Nasjonal kontakttelefon eller i møte med oss, kan den som henvender seg få en økende bevissthet om den eldres situasjon, hvordan volden arter seg, hvem som utøver vold og hva en kan gjøre videre for å endre situasjonen. Slik sett er vi et tiltak for å forebygge ytterligere vold mot eldre.

Behov for økt bevisstgjøring

For at vold mot eldre skal forebygges er det viktig at vi anerkjenner at volden faktisk finner sted.

— Det er viktig at de private og offentlige institusjoner og tjenester gjør dette til et tema i kontakten med den eldre. Vi ønsker også at befolkningen generelt har en holdning til at dette er et problem som må tas på alvor. Nasjonal kontakttelefon er ett sted der man kan få bistand til å finne løsninger for den enkelte som utsettes for vold avslutter Scheie.

Les mer her:

Vern for eldre – e-læringsprogrammet
Voldsveileder
Vold mot eldre

Av Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Neste artikkel