Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Kan offentlige omsorgstjenester bedres gjennom samarbeid med private aktører?
Livet som senior

Kan offentlige omsorgstjenester bedres gjennom samarbeid med private aktører?

Jon Rogstad, Styreleder, Senior Norge. Foto: Stig Klingstedt

Problemstillingen ble reist under Arendalsuka. Styreleder i Senior Norge, Jon Rogstad, stilte i panelet sammen med blant annet Eirik Lae Solberg (H) fra Oslo.

Senior Norge er en uavhengig partipolitisk interesseorganisasjon. Vi kan derfor fritt vurdere framtidas behov for eldreomsorg, og arbeide for tiltak velferdssamfunnet må ta for å møte utfordringene som kommer.

En dag møter vi alle «veggen», hode og kropp svikter. Vi trenger tjenester fra det offentlige. Var behovene for helse- og omsorgstjenester «100» i 2021, er behovet «224» i 2050. (1) Helsepersonellkommisjonen mener det ikke finnes personell eller økonomi til å dekke opp for dette behovet.

Offentlige og private tjenester

Sjøfolk hadde et uttrykk som var enkelt å forstå: «Her må alle kluter settes inn» Skal vi beholde et velferdssamfunn hvor «alle skal med», må tjenestene innen helse og omsorg gjøre bruk alle kapasiteter som kan bidra.

Senior Norge verner om de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Offentlige tjenester vil imidlertid ikke alene makte å løse framtidas behov for helse og omsorgstjenester. Private ytelser må derfor inkluderes i de offentlige tjenestene. Dette gir økt kapasitet, tverrfaglig utveksling, muligheter for gjensidig effektivisering, utveksling av erfaring og mer effektiv utnytting av nyttbar kompetanse.

Offentlige tjenester har mye å lære av måten de private aktørene velger sine ledere og hvordan ledelse av tjenestene utøves. Effektivitet og service i det offentlige blir utfordret på en sunn måte ved økt bruk av private virksomheter.

Effektivitet og service i det offentlige blir utfordret på en sunn måte ved økt bruk av private virksomheter.

Kvalitetssikring

Helse og omsorgstjenestene i kommunene må kvalitetssikres utover dagens kommunale kontrollansvar. Uavhengig, effektiv kvalitetssikring foreslås tillagt statsforvalter. Veiledning og videre utdanning av et økende innslag av ufaglærte helsefagarbeidere kan også etableres der.

Godt anvendbare avtaler med betingelser for private aktørers bidrag i det offentlige, må utformes til bruk for kommunene. Arbeidsforholdene for helsefagarbeidere må gis rammer som gjør at de kan lykkes i sine oppgaver. Kommuneøkonomiene må styrkes.

Investeringstakten i infrastruktur må reduseres, sirkulærøkonomi må bli en realitet og den økonomiske innsatsen må mer rettes inn mot å betjene menneskene i vårt samfunn. Veksten i byråkrati må byttes mot rasjonalisering og nedbygging. Utviklingen må gjøres bærekraftig!

Dette er viktige tiltak for bevaring av helse og omsorgstjenestene fram mot 2050.

Tekst: Jon Rogstad, styreleder, Senior Norge

Kilder: 1. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/.
NOU 2023: 4 Tid for handling.  Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste 2.5.1

Next article