Hjem » Livet som senior » God munnhelse til eldre: Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter
Sponset

I dag er det mange eldre som har behov for helsehjelp for at de skal klare å bo hjemme. Eldre mennesker har ofte flere sykdommer som kan gjøre at det er vanskelig for dem å pusse tennene selv eller å komme seg til tannlegen. Dårlig munnhelse kan føre til store smerter og vanskeligheter med å spise. Infeksjoner som får utvikle seg på grunn av dårlig munnhelse kan i verste fall kan føre til for tidlig død.

Tross at tannhelse var et sentralt tema i årets valgkamp, ble dessverre ikke utfordringer rundt det å ta vare på munnhelsen til de eldre løftet opp i denne sammenhengen. Pasienter som mottar hjemmetjenester har etter gitte kriterier rett til gratis offentlige tannhelsetjenester. Dessverre viser det seg at de ikke alltid kjenner til sine rettigheter og mange kommer seg ikke til tannhelsetjenesten. God munnhygiene og munnhelse blir heller ikke alltid prioritert når de eldre får helsehjelp i hjemmet.

Hvorfor er det slik? Og hvem har ansvaret for munnhelsen vår når vi ikke lenger klarer å ta vare på oss selv? Dette er problemstillinger vi ønsker vi å finne ut av.

Ragnhild Hellesø

Prosjektleder og professor, Avdeling for sykepleievitenskap,
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO)

Ewa A. Sz. Hovden

Seniorforsker TkØ

Vibeke Ansteinsson

Forskningsleder TkØ og førsteamanuensis ll,
Avdeling for sykepleievitenskap,
Institutt for helse og samfunn, UiO

Behov for kunnskap

For at de eldre skal få nødvendig hjelp til å ivareta god munnhelse, må det samarbeides på tvers av både yrkesgrupper og helsetjenestenivå.  Men, dette er et område det er forsket lite på, noe som har ført til et kunnskapshull som har betydning for mange pasienter. I prosjektet «Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter» identifiserer vi barrierer og muligheter i samhandlingen mellom tannhelsetjenesten og hjemmetjenesten. Det gjør vi ved å innhente kunnskap fra pasienter og ansatte i hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten.

Utvikler løsninger sammen

Så langt har vi avdekket at det er uavklarte ansvarsforhold og mangelfulle rutiner i samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Konsekvensen av dette er at eldre ikke får den hjelpen de trenger til å ta vare på sin egen munnhelse.

Basert på studier vi nå er i gang med og tidligere forskning på feltet skal løsninger for å sikre tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter utvikles sammen med de involverte og ikke til de involverte.  Derfor skal de eldre selv, pårørende, helsepersonell, tannhelsepersonell og forskere sammen skape nye og nyttige løsninger for å sikre god munnhelse hos eldre som bor hjemme. Vi skal også teste ut hvordan løsningen fungerer. Kunnskapen vi får kan ha betydning for oss alle når vi blir eldre.

I prosjektet med akronymet CORAL som står for «Connecting ORAL health and home care services for patients receiving home care in Norway” samarbeider prosjektledelsen ved Universitetet i Oslo og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst med NTNU Gjøvik, Sintef, Pensjonistforbundet, Høyskolen Innlandet, UiT Norges arktiske universitet, Helse Fonna HF, Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Charité, Universitätsmedizin Berlin University, University Medical Centre Groningen og VAR Healthcare.

Les mer på med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/coral

Av: Ragnhild Hellesø, Vibeke Ansteinsson, Ewa Hovden

Neste artikkel