Hjem » Livet som senior » Fremtidsfullmakter
Sponset

Ønsker du å styre hvordan økonomien, eiendelene og de personlige interessene dine skal ivaretas dersom du ikke er i stand til det selv lenger – og hvem som skal ivareta dette? Da bør du opprette en fremtidsfullmakt.

avatar

Lisa Eian

Advokat,
Brækhus Advokatfirma DA

avatar

Line Juuhl

Senioradvokat,
Brækhus Advokatfirma DA

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta dine økonomiske og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred.

En fremtidsfullmakt er et «privat alternativ» til vergemål gjennom fylkesmannen, og kan gi fullmektigen mulighet til å foreta flere og andre disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren, enn det en verge ville hatt.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når det foreligger en erklæring fra lege om at fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Fullmektigen kan også be fylkesmannen om å stadfeste ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt. Stadfestelse av fylkesmannen må foreligge dersom fullmektigen skal disponere over fast eiendom og disposisjonen skal tinglyses.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt kan opprettes når du har fylt 18 år, og har evnen til å forstå hva en fremtidsfullmakt innebærer.

Hvem kan fullmakten gis til?

I fremtidsfullmakten kan man utpeke en eller flere personer til å ivareta interessene sine. Det er mulig å utpeke for eksempel to av sine voksne barn som fullmektiger i fellesskap. Fullmektigen må ha fylt 18 år når fullmakten trer i kraft, og fullmektigen må ikke være satt under vergemål. Det er vanlig å utpeke en ektefelle, samboer eller barn som fullmektig. Hvis fullmektigen selv blir forhindret i å utføre handlinger under fremtidsfullmakten, eller ikke ønsker å ta på seg oppdraget, kan det være lurt å sette inn en sekundærfullmektig. En juridisk person kan ikke utpekes til å være fullmektig i en fremtidsfullmakt.

Fullmektigen må holde fullmaktsgiverens midler atskilt fra sine egne, og skal oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon om de avgjørelser som blir tatt på fullmaktsgiverens vegne.

Hva kan man bestemme i fremtidsfullmakten?

Man kan bestemme over både egne økonomiske og personlige forhold. Eksempler er betaling av regninger, inngå faste betalingsoppdrag, rett til å leie ut eller selge fast eiendom, utdeling av gaver og forskudd på arv til barn og barnebarn, støtte til frivillige organisasjoner, forvaltning av egne midler (aksjer, fond etc.), representasjon overfor offentlige myndigheter, klage på vedtak og innsynsrett i helseopplysninger og andre steder som for eksempel bank og finansinstitusjoner.

Noen ønsker også at fullmektigen skal skaffe en privat sykehjemsplass.

Dersom du driver egen virksomhet så kan du i en fremtidsfullmakt bestemme hvem som på dine vegne skal følge opp driften når du ikke er i stand til det selv.

Fullmektigen kan samtykke til behandling av personopplysninger på vegne av fullmaktsgiveren innenfor fullmaktens område, med mindre noe annet følger av fremtidsfullmakten.

Er det noe man ikke kan bestemme i fremtidsfullmakten?

Kompetansen til å stemme ved valg,​ inngå ekteskap,​ erkjenne farskap,​ samtykke til donasjon av organer,​ opprette eller tilbakekalle testament​ eller samtykke til tvang og kompetansen i andre særlig personlige forhold kan ikke omfattes av fullmakten uten særskilt hjemmel i lov.

Hvordan opprette en fremtidsfullmakt?

Vergemålsloven har regler om formkrav for fremtidsfullmakter som må følges. Det er blant annet krav spesifikke krav til vitner som må følges. I motsatt fall vil fullmakten bli ugyldig som fremtidsfullmakt. En advokat kan gi nærmere råd og veiledning om både opprettelse av, og innholdet i fremtidsfullmakten. 

Ta kontakt med Brækhus for mer informasjon om fremtidsfullmakt.

Av: Advokat Lisa Eian og Senioradvokat Line Juuhl, Brækhus Advokatfirma DA

Neste artikkel