Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Et godt liv hele livet – mulighet eller utopi?
pensjon

Et godt liv hele livet – mulighet eller utopi?

Senior-par på tur
Senior-par på tur
Foto: Getty Images

Vi er om lag 950 000 pensjonister i Norge, og NAV anslår at vi passerer millionen i 2021. Til sammen er det 1,3 millioner mennesker som lever av alders- eller uførepensjon i landet vårt. En betydelig gruppe, som er like uensartet som andre aldersgrupper. Men likevel har de noe til felles, som gjør at vi i Pensjonistforbundet kan glede oss over at stadig flere ønsker å bli medlem hos oss.

Det første man lurer på når man går over fra å være yrkesaktiv til å leve av pensjon, er nettopp det: Får jeg en pensjon jeg kan leve av? For de aller fleste er svaret ja, men det er uakseptabelt at pensjonistene har mistet kjøpekraft de siste fire årene. Det vil si at prisene har økt mer enn det man får inn på konto. Pensjonister fremstilles ofte som rike, men det er like store forskjeller mellom pensjonister som det er innen andre aldersgrupper. Forskjellene i yrkeslivet tas med inn i pensjonisttilværelsen, og forsterkes som følge av store forskjeller i pensjonsopptjening hos ulike arbeidsgivere.

For om lag 150.000 minstepensjonister, og da særlig de enslige minstepensjonistene, kan det være vanskelig å få pengene til å strekke til. 50.000 av dem lever under EUs fattigdomsgrense. Derfor krever Pensjonistforbundet at minstepensjonen løftes til 2,6 G, slik at det er mulig å leve et anstendig liv. Og vi jobber for å få tilbake retten til å forhandle om våre pensjoner i trygdeoppgjøret.

God helse en forutsetning

Hva mer må til for å leve et godt liv? Først og fremst god helse, inkludert god tannhelse. Munn- og tannhelse er en vesentlig faktor for trivsel og god helse. Å kunne spise vanlig, sunn og god mat, gjerne sammen med andre, uten å skamme seg over dårlige tenner, er selvsagt viktig for å ha det bra. Vi mener at tannhelse burde ha en egenandelsordning, slik at økonomien ikke står i veien for å oppsøke tannlegen.

En god alderdom innebærer å være trygg på at du får den hjelpen du trenger, når du trenger det. At samfunnet planlegger og bygger for innbyggere i alle livets faser. At samferdselspolitikere tar høyde for ulike transportbehov, at bygninger er universelt utformet, og at møteplasser er tilgjengelige. Pensjonistforbundet er skeptisk til de mange reformene innen stadig flere områder i offentlig sektor, som skaper avstand, utrygghet og uforutsigbarhet når det gjelder kvalitet på tjenestene. Dette rammer i stor grad de eldste blant oss.

Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet og forfatter av artikkelen.

En møteplass for eldre

Aktivitetssentrene er et viktig forebyggende og helsefremmende tilbud, med stor betydning for hjemmeboende eldres mulighet til deltakelse, trivsel og gode mat- og mosjonsvaner. Mange som går av med pensjon har et nettverk, venner, arbeidskamerater, familie. Dette endrer seg med stigende alder, og man må skape nye møteplasser for å ha et sosialt liv.

Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år, og er nå også en del av strategien til regjeringens reform «Leve hele livet». På sentrene skal offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandle med kommunens eldre om å utvikle en god og fremtidsrettet møteplass for eldre.

Å leve et godt liv handler også om å få brukt ressursene sine, å delta og bli inkludert i samfunnet. Pensjonistforbundet arrangerer gratis kurs i bruk av nettbrett og smarttelefon. Engasjerte lokalforeninger og -miljøer på tvers av generasjonene prøver ut om opplæring kan motvirke ensomhet og isolasjon. Og ikke minst; det er et virkemiddel for en trygg og aktiv alderdom, hvor de eldre kan mestre digitale verktøy og kanaler som nettbank, skattemelding og nettaviser.

Betydelige bidragsytere

De eldre blir stadig flere, og holder seg lenger friske enn før. Av de over 180.000 personene mellom 80-89 år, mottar cirka halvparten tjenester fra kommunene. Det vil si at halvparten klarer seg selv, uten noen bistand fra det offentlige! Samtidig bidrar norske pensjonister med frivillig innsats tilsvarende 25 milliarder kroner i året. Eldre er en ressurs og en betydelig bidragsyter i samfunnet, opp i høy alder. Å kunne bidra, bli sett og hørt og kunne medvirke i viktige samfunnsoppgaver og -prosesser er også med på å gjøre livet godt. Og ikke bare det – det bidrar til et bedre samfunn for oss alle!

Av Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet

Next article