Mange har advart mot eldrebølgen og påpekt at det kan bli krevende å få dekket utgiftene til pensjoner og pleie- og omsorg for mange hundre tusen flere personer enn i dag. Rådgiver Sindre Farstad i Pensjonistforbundet har langt på vei avlyst eldrebølgen. En av årsakene er at det blir galt å sammenligne de over 67 år i dag med de over 67 år i 2060. Fram mot 2060 vil den forventete levealderen for en 67-åring stige med om lag fem år.

Blant de yngste befolkningene

– Vi må kunne forvente at dette kommer blant annet som følge av bedre helse, og at personer i framtiden i gjennomsnitt vil kunne stå noe lenger i arbeid enn i dag. Samtidig viser tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) at antallet barn og ungdom, som også er en gruppe som forsørges, blir redusert målt mot andelen sysselsatte. Disse to faktorene vil dempe de økonomiske konsekvensene av at vi får flere eldre innbyggere. Det er også interessant å være klar over at Norge har blant de yngste befolkningene i Europa i dag, og også er forventet å ha det i 2060.

Lever lenger

Ifølge SSB vil forventet levealder for menn øke med nær åtte år til drøyt 88 år fram mot 2060, mens kvinners forventede levealder kan øke med om lag seks år til drøyt 90 år. Hvor lenge tror du det blir vanlig å være i jobb i tiårene framover?

- Folk står i ulike yrker med forskjellige fysiske og psykiske belastninger, så hvor lenge man vil stå vil være avhengig av det. Forhåpentlig vil vi klare å redusere belastningen i det vi anser som tunge yrker i dag, noe som vil gi et viktig bidrag. Samtidig har vi gjennomført en pensjonsreform med levealdersjustering av pensjonene. En person som fyller 65 år i 2060 må på grunn av en høyere forventet levealder jobbe i overkant av fem år lenger enn en som fyller 65 år i dag for å oppnå samme pensjon. Hvorvidt man vil jobbe alle disse fem årene er naturligvis usikkert, men gjør man ikke det, vil man få en lavere årlig pensjon.