Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Foto: Ilja Hendel.

Regjeringen bygger sin familiepolitikk på at foreldre er de viktigste omsorgspersonene, og at stabile og varige samliv er til det beste for både barn og voksne. Forebyggende arbeid og tidlig innsats er viktig. Jeg har tro på at tidlig innsats til familier kan bidra til å sikre robuste samliv og gode oppvekstvilkår for barna. Familiens betydning for barns oppvekstvilkår er sentralt i arbeidet med den nye familiemeldingen jeg har satt i gang. Jeg vil jobbe for godt foreldreskap. I det arbeidet vil jeg invitere foreldre og fagmiljøer til å gi innspill på hva som er viktig for å utøve godt foreldreskap.

Hjelpende sikkerhetsnett

Jeg har som mål å støtte opp om familien. Det skal være et sikkerhetsnett rundt familien når trygghet og forutsigbarhet er manglende eller fraværende. Dette kan gjøres gjennom familieverntjenesten, helsestasjonen og andre som skal bidra til gode og trygge oppvekstkår for barn, samt ved å forebygge konflikter og negative samspillsmønstre i familier.
Vi vet at vedvarende konflikter, vold og overgrep påvirker barnets utvikling. Derfor er rask og tidlig hjelp til utsatte familier og deres barn viktig for å forebygge og hindre problemutvikling.

Der barn og unge opplever store belastninger hjemme, er det en økt fare for å utvikle emosjonelle og atferdsmessige problemer.


Familien er en viktig ramme rundt barn og unge. Der barn og unge opplever store belastninger hjemme, eller er utsatt for omsorgssvikt og overgrep, er det en økt fare for å utvikle emosjonelle og atferdsmessige problemer. Forskning viser at barn som får hjelp fra barneverntjenesten oftere har psykiske vansker enn barn og unge ellers i befolkningen. Jeg er derfor opptatt av å legge til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Vi er allerede i gang med å utvikle felles retningslinjer som skal tydeliggjøre de ulike tjenestenes oppgaver og ansvar for barn og unge som har behov for hjelp fra både barnevernet og psykisk helsevern.

Må synliggjøres

Som barneminister er jeg bekymret for den svært høye andelen barn og unge som har psykiske vansker, dette er tendenser som også er gjeldende internasjonalt. Barn og unge som har psykiske plager og lidelser må sees.
Regjeringen vil styrke det psykiske helsetilbudet. Vi vil bedre lavterskeltilbudet og det forebyggende tilbudet til barn og unge, blant annet gjennom skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Rask og riktig hjelp kan forhindre at enkelte fysiske og psykiske plager får vokse seg unødvendig store.
Barn har rett til å si sin mening i alt som angår dem. For at barn skal bli hørt og medvirke har vi endret barnevernloven og laget forskrift om at barn under barnevernets omsorg kan ha en egen tillitsperson. En tillitsperson kan gi barnet en ekstra trygghet, slik at barnet lettere kan uttrykke sine meninger. Dette vil styrke barns medvirkning.
Når barn sliter og opplever vanskeligheter, er det lett å tenke ensidig på problemene. Ved aktivt å etterspørre barns synspunkter får vi øye på alle de ressursene hver enkelt har. Barn og unge bør gis større plass og være en naturlig stemme i videre arbeid og utvikling av tjenestetilbudet.